אחריות – שוק ההון בסלון

אחריות

הסרת אחריות:

מובהר בזאת כי כל המידע הנכתב באתר הינו דיעה אישית של הכותבים בלבד, המידע נמסר לצורך שיתוף דעות, לימוד ואין לראות בכל מה שנכתב באתר בכל עמוד שהוא כהמלצה לביצוע פעולות בניירות ערך, האמור הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד

כל המוצג באתר זה הוא למטרות מידע בלבד. המידע המוצג אינו מקיף, אינו שלם, אינו מכיל גילויים חשובים או סיכונים הקשורים בהשקעות וכפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

הכותבים אינם אחראים לדיוק או לשלמות או לחוסר הדיוק או השלמות של המידע המוצג באתר. הכותבים לא בדקו או וידאו מידע שהתקבל מצד שלישי שהם עשויים להסתמך עליו.

כל הפועל על סמך המידע המוצג באתר – לוקח על עצמו את מלוא האחריות להפסדים שעלולים להיגרם לו

הכותבים אינם יועצי השקעות ואינם מנהלי תיקים ואינם מציגים את המידע בתור שידול או השפעה או בקשה או הצעה לקנות או למכור או להחזיק את ניירות הערך המוזכרים באתר.

הכותבים אינם אחראים בשום אופן לתוכן המידע, השמטות במידע, אי דיוקים, טעויות כאלה או אחרות. על כל משקיע להשלים בדיקה משלו לניירות הערך הנידונים. לפני ביצוע השקעה, על הקורא לבדוק השקעה זו עם היועץ הפיננסי שלו, עו”ד, ויועץ המס כדי לוודא שהשקעה זו מתאימה עבורו.

אין לראות במידע המוצג באתר  ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים לכותבים עשויה להיות פוזיציה בניירות הערך המוזכרים והם עשויים למכור או לקנות את ניירות הערך המוזכרים מבלי להודיע על כך מראש.

שוק ההון בסלון  מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות באתר. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהאתר, אנא פנה אלינו.

המידע המוצג באתר זה עשוי לכלול מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968- מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, יעדים, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הכותבים ("מידע צופה פני עתיד").

מידע צופה פני עתיד, אינו מהווה עובדה מוכחת והינו מבוסס על השערות, הערכות ותחזיות סובייקטיביות שנעשו על ידי הכותבים במועד פרסום המאמר בלבד, התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד עשוי להיות מושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מהתפתחויות בתחום התחרותי והעסקי וכן מגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים לחיזוי מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מדויק, לכותבים אין היכולת להעריכו מראש שכן לרוב מידע זה אינו נמצא בשליטת החברה, ומכאן שמידע זה, כולו או חלקו, עשוי להשתנות מהותית בכל עת כתוצאה מהשפעת גורמים שונים, לרבות שינויים בתנאי השוק ו/או בתחרות בשוק ו/או בסביבה העסקית.

כתוצאה מכך, הישגי החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו המוצגים באתר זה.התחזיות וההערכות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי הכותבים במועד עריכת הכתבה והכותבים אינם מתחייבים לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד כתבה מצגת זו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות